Over de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders

Algemeen

In 2005 werd de Vlaamse Raad van Netwerkbeheerders opnieuw opgericht onder impuls van Albert Mergeay (Infrax) , Paul Van Geenhoven (Integan) en Werner Strobbe (Eandis). Hilde Beeckmans van Proximus aanvaarde de taak om als voorzitter te fungeren.

Ondanks bestaande overlegplatformen per sector, bleek er ook nood te zijn aan een overlegplatform over de nutsectoren heen  actief in Vlaanderen inzake het gebruik van het openbaar domein voor de aanleg en de exploitatie van distributie- en transportnetwerken voor de levering van gas, elektriciteit, water, telecom, TV, ICT en riolering.

De VRN bestaat uit een centrale raad en 5 lokale raden RNWVL (West-Vlaanderen), RNOVL (Oost-Vlaanderen), RNA (Antwerpen), RNVB (Vlaams-Brabant), RNL (Limburg).

Doel is om voor de uitvoering van werken op het openbare domein uniforme afspraken te maken met de leden onderling en dan in overleg te treden met derden  waaronder verschillende Vlaamse overheden AIV, AWV, OVAM, de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, Bouwunie, VCB, ORI, Ovio. 


Materies waarvoor een afsprakenkader werd uitgewerkt zijn :

  • Informatie over werken op het openbaar domein via GIPOD e-tool & GIPOD decreet

  • Informatie over de ligging van de nutsleidingen via KLIP e-tool & KLIP decreet

  • Actualisering van de Code voor Nuts & Wegeniswerken van de Vlaamse Steden en Gemeenten

  • Organisatie van coördinatie van nutswerken op het openbaar domein door bepalen van proces en verdeelsleutel inzake de kosten bij de uitvoering van de gemeenschappelijke werken

  • Nutswerken en wegeniswerken: door goede afspraken en voorbereiding zorgen voor een vlotte uitvoering met minimum aan schade en vertraging cfr. Praktische Leidraad

  • Regels van de kunst voor een correcte uitvoering vanhorizontaal gestuurde boringen

  • Werkproces voor het verwijderen van buitendienst gestelde leidingen (gekende en niet gekende)